مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Linux OpenVZ VPS - 512MB - Storage : 10 GB
Bandwidth : 200 GB
RAM : 512 MB
SWAP : NIL
Dedicated IP : 1


Linux OpenVZ VPS - 1GB - Storage : 20 GB
Bandwidth : 300 GB
RAM : 1024 MB
SWAP : NIL
Dedicated IP : 1


Linux OpenVZ VPS - 2GB - Storage : 40 GB
Bandwidth : 500 GB
RAM : 2048 MB
SWAP : NIL
Dedicated IP : 1


Linux OpenVZ VPS - 2GB - Advanced - Storage : 80 GB
Bandwidth : 1000 GB
RAM : 2048 MB
SWAP : 2048 MB
Dedicated IP : 2


Linux OpenVZ VPS - 4GB - Ent - Storage : 200 GB
Bandwidth : 2000 GB
RAM : 4096 MB
SWAP : 2048 MB
Dedicated IP : 2


Linux OpenVZ VPS - 8GB - Ent - Storage : 200 GB
Bandwidth : 2000 GB
RAM : 8 GB
Dedicated IP : 2


Linux OpenVZ VPS - 2GB - Offshore - Storage : 200 GB
Bandwidth : 4000 GB
RAM : 2048 MB
SWAP : NIL
Dedicated IP : 1


Linux OpenVZ VPS - 8GB - Ent+ - Storage : 200 GB
Bandwidth : 3000 GB
RAM : 8 GB
Dedicated IP : 4


Linux OpenVZ VPS - 1GB - School Management - Storage : 20 GB
Bandwidth : 1000 GB
RAM : 1024 MB
SWAP : NIL
Dedicated IP : 1


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.95.131.208) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution