مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Linux_Basic - Location : USA
HDD Type : SSD RAID 10
RAM Type : DDR 4
Disk Space (GB) : 2
Bandwidth (GB) : 4
Addon Domains : 0


Linux_Medium - Location : USA
HDD Type : SSD RAID 10
RAM Type : DDR 4
Disk Space (GB) : 4
Bandwidth (GB) : 8
Addon Domains : 0


Linux_Large - Location : USA
HDD Type : SSD RAID 10
RAM Type : DDR 4
Disk Space (GB) : 10
Bandwidth (GB) : 25
Addon Domains : Unlimited


Linux_Unlimited - Location : USA
HDD Type : SSD RAID 10
RAM Type : DDR 4
Disk Space (GB) : Unlimited
Bandwidth (GB) : Unlimited
Addon Domains : Unlimited


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.91.39.106) وارد شده است.